Vid årsstämma i Holmen onsdagen den 30 mars fastställdes utdelningen till 7 kronor per aktie för verksamhetsåret 2010.

Styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Magnus Hall, Carl Kempe, Hans Larsson, Louise Lindh, Ulf Lundahl och Göran Lundin omvaldes. Lars G Josefsson valdes till ny styrelseledamot efter Curt Källströmer som avböjt omval. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Lars G Josefsson är civilingenjör och var tidigare VD och koncernchef för Vattenfall. Han är idag bland annat vice ordförande i Tredje AP-fonden och styrelseledamot i Robert Bosch GmbH och Eskom Holdings Ltd.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börsen. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv. Motsvarande bemyndiganden gavs vid årsstämman 2010.

VD och koncernchef Magnus Halls anförande vid årsstämman finns på www.holmen.com

_____________________
I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värde-pappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 30 mars 2011 kl. 18.00.