Holmen har genomfört en omvärdering av sitt skogsinnehav, vilket kommer att påverka rörelseresultatet i det fjärde kvartalet med 3,6 miljarder kronor och resultatet efter skatt med 2,6 miljarder kronor. Uppvärderingen baseras på en ny avverkningsplan samt ändrade pris- och kostnadsantaganden.

Den nya avverkningsplanen baseras på en omfattande inventering av skogsinnehavet. Tack vare aktiv skogsskötsel och bättre åldersstruktur kan avverkningen under de kommande tio åren ökas med nästan 20 procent jämfört med de senaste tio åren, vilket är en väsentligt större ökning än tidigare bedömningar. Även för perioderna efter de närmaste tio åren bedöms avverkningen bli betydligt högre än i den gamla avverkningsplanen.

"Vårt aktiva och långsiktiga skogsvårdsarbete gör att vi trots ökad avverkningstakt kan öka virkesförrådet i våra skogar med 40 procent under de kommande fyrtio åren," säger Sören Petersson, affärsområdeschef för Holmen Skog.

Den nya avverkningsplanen påverkar värderingen av Holmens växande skog med 2,4 miljarder kronor. Förutom avverkningstakten har antaganden avseende försäljningspriser och kostnader stor betydelse för skogens redovisade värde. De senaste åren har både priser och kostnader ökat mer än tidigare bedömningar. Vid värderingen har därför antagandet om framtida pris- och kostnadsinflation höjts, vilket sammantaget påverkar värdet med 1,2 miljarder kronor.

"De senaste årens snabba prisökningar är drivet av en stark efterfrågan från sågverken samt ökad användning av ved för energiproduktion. Sett över en längre tidsperiod har virkespriserna stigit i takt med inflationen i samhället. Den nya värderingen baseras på en syn att skogen är en tillgång som kommer att öka i värde över tiden," säger Magnus Hall VD och koncernchef för Holmen.

Holmen har 1,3 miljoner hektar mark, varav 1,0 miljon hektar utgör produktiv skogsmark.

Med anledning av ovanstående hålls en presskonferens på engelska fredagen den 9 december kl 10.00. Den kan nås via www.holmen.com och/eller telefon med uppringning senast kl 09.55 på nummer 08 505 598 53 (Sverige), +44 (0) 203 043 24 36 (övriga Europa) eller +1 866 458 40 87 (USA). Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.holmen.com i samband med presskonferensen.

Fakta om värderingen

Växande skog ska enligt redovisningsrekommendationen IAS 41 värderas till verkligt värde. Holmen gör detta genom att beräkna nuvärdet av förväntade kassaflöden från växande skog under de kommande 100 åren. De mest väsentliga antagandena är beräknad avverkning, förväntad pris- och kostnadsutveckling samt diskonteringsränta. Enligt den nya avverkningsplanen kommer avverkningen att uppgå till 3,2 miljoner kubikmeter per år, varav 0,2 miljoner biobränsle i form av grenar och toppar. Denna nivå bedöms vara i stort oförändrad kommande trettio år. Därefter beräknas den successivt kunna ökas upp till drygt 4 miljoner kubikmeter år 2100. Värderingen baseras på ett långsiktigt trendpris som är i nivå med genomsnittligt pris de senaste tio åren men drygt 10 procent lägre än akutella marknadspriser. Trendpriset räknas årligen upp med 2 procents inflation. Kostnaderna är baserade på aktuell kostnadsnivå och beräknas öka med drygt 2 procent per år. Kassaflödena diskonteras med en ränta om 5,5 procent.

Holmens skogsinnehav kommer efter omvärderingen vara redovisat till 15,8 miljarder kronor före skatt. Baserat på detta värde redovisas en uppskjuten skatteskuld om 4,2 miljarder kronor, vilket motsvarar den skattekostnad som uppstår vid den framtida avverkningen. Detta innebär att den växande skogen netto efter skatt ingår i koncernens egna kapital med 11,6 miljarder kronor. Den genomförda omvärderingen har ingen påverkan på koncernens kassaflöde.

_________________

För ytterligare information kontakta:
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, Holmen, tel. 070-547 02 32
Ingela Carlsson, informationsdirektör, Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 8 december kl. 18.10.