Holmens styrelse har beslutat investera i en biobränslepanna vid kartongbruket i Workington, England. Investeringen uppgår till 1,1 miljarder kronor. Den nya anläggningen kommer att stå för fabrikens totala energibehov i form av elektricitet och ånga.

-          Biobränslepannan kommer sänka energikostnaderna betydligt, vilket stärker brukets konkurrenskraft, säger Holmens VD och
koncernchef Magnus Hall. Investeringen är också ett uttryck för vår ambition att fortsätta utveckla kartongproduktionen vid bruket i Workington.

Anläggningen kommer att dimensioneras för en totaleffekt på 150 MW och beräknas producera 325 GWh elenenergi och 420 GWh värmeenergi per år. Det innebär en radikal omläggning av brukets energiförsörjning från fossil naturgas till biobränslen vilket kommer att medföra att de fossila koldioxidutsläppen från bruket i stort sett elimineras.

Den nya biopannan beräknas tas i bruk i april 2013.

Vid Workingtons Bruk, som ingår i affärsområdet Iggesund Paperboard, arbetar drygt 400 personer. Årsproduktionen uppgår till cirka 200 000 ton falskartong som marknadsförs under varumärket Incada.

____________
För ytterligare information kontakta:
Ola Schultz-Eklund, platschef Workington, tel. +44 78 25 42 68 68
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

 

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndagen den 4 april 2011 kl. 15.15.