Vid årsstämma i Holmen onsdagen den 24 mars fastställdes utdelningen till 7 kronor per aktie för verksamhetsåret 2009.

Styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Magnus Hall, Carl Kempe, Curt Källströmer, Hans Larsson, Ulf Lundahl och Göran Lundin omvaldes. Louise Lindh valdes till ny styrelseledamot efter Lilian Fossum som avböjt omval. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Louise Lindh är civilekonom och arbetar som vice VD i Fastighets AB L E Lundberg. Hon är också styrelseledamot i Hufvudstaden AB.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börsen. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv. Motsvarande bemyndiganden gavs vid årsstämman 2009.

VD och koncernchef Magnus Halls anförande vid årsstämman finns på www.holmen.com

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 24 mars 2010 kl. 18.00.