Kvartal        Helår
 Mkr               4-10  3-10   4-09   2010  2009
 Nettoomsättning         4 747 4 205  4 659  17 581 18 071
 Rörelseresultat          625  383   392  1 596  1 620
 Rörelseresultat exkl
 jämförelsestörande poster *)   361  383   392  1 332  1 620
 Resultat efter skatt       176  216   225   704  1 006
 Resultat per aktie, kr      2,1  2,6   2,7   8,4  12,0
 Avkastning på eget kapital, %   4,2  5,2   5,5   4,2   6,4

*) I fjärde kvartalet 2010 ingår +264 Mkr i jämförelsestörande poster från omvärdering skog (+1 050 Mkr) samt nedskrivning och avsättningar inom Holmen Paper (-786 Mkr). 

 • Resultatet efter skatt för 2010 uppgick till 704 (2009: 1 006) Mkr.
 • Resultat per aktie blev 8,4 (12,0) kr. Avkastningen på eget kapital var 4,2 (6,4) procent.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 7 (7) kronor per aktie.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 596 (1 620) Mkr. I resultatet ingår netto 264 Mkr i jämförelsestörande poster från omvärdering av skog (+1 050 Mkr) samt nedskrivning och avsättningar inom Holmen Paper (-786 Mkr).

  Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 1 332 (1 620) Mkr. Resultatet inom Holmen Paper försämrades väsentligt till följd av lägre tidningspapperspriser och högre fiberkostnader. Lönsamheten för övriga delar av koncernen förbättrades. Jämfört med tredje kvartalet minskade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster med 22 Mkr till 361 Mkr.
 • Efterfrågan på tidningspapper var under kvartalet något högre än 2009. Pågående prisförhandlingar väntas leda till betydande prishöjningar. Marknadsläget för färskfiberkartong var bra och leveranserna till Europa ökade med 8 procent under året.
 • Beslut har fattats att stänga den mindre pappersmaskinen i Madrid.

För ytterligare information kontakta gärna:
Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 22
Ingela Carlsson, informationsdirektör, tel 070 - 212 97 12