Holmen och Vänersborgs kommun har undertecknat en avsiktsförklaring som innebär att Vänersborgs kommun ska överta Holmens industrifastighet i Vargön för 16,7 Mkr. Denna avsiktsförklaring gäller under förutsättning att godkännande sker av kommunstyrelsen i Vänersborgs kommun vid sammanträde den 7 april 2010. Parternas ambition är att slutligt avtal ska undertecknas senast den 1 juli 2010.

Enligt avsiktsförklaringen ska Holmen åta sig att slutföra de påbörjade rivningsarbetena samt även riva övriga byggnader med undantag för huvudkontoret och personalcentrumbyggnaden. En förutsättning för en slutlig överenskommelse är att av myndigheterna föreskrivna miljöåtgärder utförs.

Vänersborgs kommun vill med ett övertagande av Holmens industrifastighet skapa förutsättningar för etablering av hamnverksamhet och industrier som skapar framtida sysselsättning i kommunen.

För ytterligare information kontakta:
Lars Winter, platschef Wargöns Bruk, telefon 0521-277 570, mobil 070-207 51 13
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, telefon 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 25 mars 2010 kl. 09.00.