Vid årsstämma i Holmen tisdagen 24 mars fastställdes utdelningen till 9 kronor per aktie för verksamhetsåret 2008.

 

Styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Lilian Fossum, Magnus Hall, Carl Kempe, Curt Källströmer, Hans Larsson, Ulf Lundahl och Göran Lundin omvaldes. Carl Bennet valdes till ny styrelseledamot efter Bengt Pettersson som avböjt omval. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

 

Carl Bennet var tidigare verkställande direktör och koncernchef för Getinge. Han är styrelseordförande och huvudägare i de

börsnoterade företagen Getinge och Elanders samt i den helägda industri- och handelskoncernen Lifco. Carl Bennet är också ordförande i Göteborgs universitet, vice ordförande i Boliden samt styrelseledamot i SSAB. Vidare är Carl Bennet ledamot av regeringens forskningsberedning.

 

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börsen. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv. Motsvarande bemyndiganden gavs vid årsstämman 2008.

 

VD och koncernchef Magnus Halls anförande vid årsstämman finns på www.holmen.com