Holmen stänger i slutet av 2009 en kartongmaskin vid bruket i Workington i Storbritannien. Samtidigt uppgraderas kapaciteten på kvarvarande kartongmaskin. På Bravikens Pappersbruk utanför Norrköping inleds förhandlingar om en minskning av personalstyrkan med cirka 100 personer.

Kartongmaskin 1 (KM 1) i Workington tas ur produktion i slutet på 2009. Maskinen, som är från 1967, har en årlig produktionskapacitet på 70 000 ton falskartong i det lägre kvalitetssegmentet. Holmen räknar med att minska personalstyrkan i Workington med upp till 100 personer som en konsekvens av förändringen. Samtidigt med stängningen sker en uppgradering av KM 2, som gör falskartong i de högre kvalitetssegmenten. Bruket i Workington får efter justeringarna en årskapacitet på 200 000 ton (tidigare 250 000), en volym som är bättre anpassad till marknaden.

- Åtgärderna gör oss mer konkurrenskraftiga och innebär en förflyttning av vår marknadsposition mot det högre kvalitetssegmentet. Det följer vår satsning på att utveckla våra kartongprodukter och befäster vår starka position och våra starka varumärken inom högkvalitativ kartong, säger Magnus Hall, VD och koncernchef för Holmen.

Holmen Paper fortsätter sin anpassning till följd av vikande efterfrågan på tryckpapper. Affärsområdet har redan tidigare kraftigt reducerat bemanning, förändrat produktmix och avvecklat kapacitet. På Bravikens Pappersbruk görs nu en översyn av arbetssätt och organisation i syfte att effektivisera verksamheten. Förhandlingar inleds för att minska personalstyrkan med cirka 100 personer.

- Marknaden för tryckpapper är fortsatt svag. Vi måste fortsätta vårt arbete med att effektivisera organisationen och se till att våra enheter behåller en hög konkurrenskraft, säger Magnus Hall. Jag vill samtidigt beklaga att de nu vidtagna åtgärderna gör att många anställda tvingas lämna företaget.

Parallellt med ovanstående åtgärder görs en översyn av de administrativa processerna inom Holmen som helhet, i syfte att öka effektiviteten och sänka kostnaderna.

För mer fakta samt bilder på Holmens bruk i Workington och Braviken, se www.holmen.com

För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen. Tel. 070 212 9712
Ola Schultz-Eklund, platschef Workington. Tel. +44 1900 600 156
Jonas Lindell, informationschef Holmen Paper. Tel. 011 236211

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndagen den 28 september 2009 kl.11.00.