• Koncernens nettoomsättning för januari-mars 2009 uppgick till 4 529 (januari-mars 2008: 4 875) Mkr.
  • Resultatet efter skatt blev 245 (271) Mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,9 (3,2) kr. Avkastningen på eget kapital var 6,4 (6,4) procent.
  • Rörelseresultatet blev 415 (446) Mkr. Höjda priser på tidningspapper och kartong har påverkat resultatet positivt samtidigt som svag efterfrågan och omfattande produktionsbegränsningar belastat resultatet.
  • Rörelseresultatet var 131 Mkr högre än under fjärde kvartalet 2008. Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser och lägre kostnader medan låga leveranser påverkade resultatet negativt.
  • Efterfrågan på tidningspapper i Europa var 15 procent lägre under första kvartalet än under motsvarande period 2008. Prishöjningar har genomförts.
  • Leveranserna av färskfiberkartong till Europa minskade med 15 procent under första kvartalet 2009. Efter prishöjningar under andra halvåret 2008 har priserna varit stabila.