Fredagen den 31 maj utbröt två skogsbränder på Holmens marker i norra Hälsingland. Den brunna marken omfattar totalt drygt 700 hektar.

Virkesvärden som förlorats är relativt små då det främst är kalhyggen och ungskog som berörs. Virket i de begränsade arealer vuxen skog som brunnit kan avverkas och tas om hand som biobränslen. Övriga brända marker kommer att återbeskogas på normalt sätt. Enligt den skogscertifiering Holmen tillämpar ska dessutom en viss areal årligen brännas.

Bränderna påverkar inte Holmens avverkningsplanering. Sammantaget bedöms kostnaderna inte vara väsentliga.

Holmen har ett bra planeringslager av virke. Leveranser till industrin påverkas därmed inte av begränsningarna i avverkningsarbetet.

Orsaken till bränderna är i nuläget inte klarlagd.