Aktieägarna i Holmen AB (publ)
kallas till årsstämma onsdagen den 2 april 2008 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 27 mars 2008

dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 27 mars 2008 kl 17.00 under adress Holmen AB, Koncernstab Juridik, Box 5407, 114 84 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-666 21 11, per telefax 0660-759 78 eller via bolagets hemsida www.holmen.com

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 27 mars 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Aktieägare som önskar företrädas av ombud kan erhålla fullmaktsformulär genom bolaget.

I Holmen AB finns totalt 84 756 162 aktier, varav 22 623 234 är A-aktier och 62 132 928 är B-aktier. A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. Det totala antalet röster är 288 365 268.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande

2 Val av ordförande vid stämman

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

4 Godkännande av dagordning

5 Val av justeringsmän

6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen
Anförande av verkställande direktören

8 Frågor i anslutning till den lämnade redovisningen

9 Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen

10 Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

11 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

12 Bestämmande av antalet av stämman valda ledamöter i styrelsen

13 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

14 Val av styrelse och styrelsens ordförande

15 Val av revisorer

16 Information om valberedningen inför årsstämman 2009

17 Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

18 Styrelsens förslag rörande förvärv och överlåtelse av egna aktier

19 Styrelsens förslag om utfärdande av köpoptioner avseende återköpta aktier samt beslut om att överlåta återköpta aktier i samband med lösen av köpoptioner (incitamentsprogram)

20 Stämmans avslutande

Den kompletta kallelsen återfinns i bifogade pdf-fil: Kallelse årsstämma 2008.