Vid Holmens årsstämma den 2 april 2008 godkändes ett incitamentsprogram för Holmen-koncernens anställda. Programmet innebar att de anställda under maj 2008 erbjöds att till marknadsmässigt pris förvärva köpoptioner avseende aktier av serie B i Holmen.

Cirka 1 500 av koncernens omkring 5 000 anställda har anmält sig för köp av sammanlagt cirka 760 000 köpoptioner. Optionspriset var fastställt till 20 kr per option och optionernas lösenpris har fastställts till 224,50 kr per aktie. Varje option ger rätt att teckna en aktie under lösenperioden maj/juni 2013.

Holmen har genomfört återköp av aktier för att säkerställa bolagets åtaganden i incitamentsprogrammet. Totalt har 760 000 B-aktier återköpts, vilket motsvarar cirka 0,9 % av det totala antalet utelöpande aktier och cirka 0,3 % av antalet röster i Holmen AB. Snittpriset för de återköpta aktierna blev 201,70 kr.

I Holmen AB fanns innan återköpet totalt 84 756 162 aktier med sammanlagt 288 365 268 röster.