Incitamentsprogrammet för Holmen-koncernens cirka 5 000 anställda är nu fastställt sedan L E Lundbergföretagens årsstämma på torsdagen godkänt programmet. Beslutet har föregåtts av motsvarande godkännande vid årsstämma i Holmen den 2 april.

Programmet innebär att de anställda erbjuds att till marknadsmässigt pris förvärva köpoptioner avseende aktier av serie B i Holmen. Det maximala antalet utställda köpoptioner kommer att motsvara cirka 1,2 % av det totala antalet utelöpande aktier och cirka 0,3 % av antalet röster i Holmen AB.

I enlighet med Holmens årsstämmas mandat har styrelsen i Holmen beslutat säkerställa bolagets åtagande i programmet genom att återköpa maximalt en miljon av bolagets egna aktier av serie B. Återköpen ska vara slutförda senast före årsstämman 2009. Förvärven av egna aktier ska ske till vid förvärvstillfället gällande börskurs med en avvikelse som inte överstiger det vid börsen vid varje tillfälle registrerade kursintervallet.

I Holmen AB finns totalt 84 756 162 aktier med sammanlagt 288 365 268 röster. Bolaget har för närvarande inget innehav av egna aktier.