Vid årsstämma i Holmen på onsdagen fastställdes utdelningen till 12 kronor per aktie för verksamhetsåret 2006.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Lilian Fossum, Magnus Hall, Carl Kempe, Curt Källströmer, Hans Larsson, Ulf Lundahl, Göran Lundin och Bengt Pettersson. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börsen. Förvärv får ske av högst 10 % av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv. Motsvarande bemyndiganden gavs av årsstämman 2006.

VD och koncernchef Magnus Halls anförande vid årsstämman finns på
www.holmen.com