Holmens styrelse beslutade på torsdagen att investera 435 mnkr i pappersbruket Braviken i Norrköping. Investeringen avser en ny, energieffektiv linje för produktion av termomekanisk massa att användas vid tillverkning av tidnings- och telefonkatalogpapper. Den nya linjen ersätter en linje från 1977, samma år som Braviken startade.

Vid sidan av högre kvalitet på massan och därmed förutsättningar för fortsatt utveckling av papper med låg ytvikt ska investeringen ge såväl lägre förbrukning av elenergi som ökad värmeåtervinning per ton producerad massa. Elbesparingen beräknas till 25 % samtidigt som värmeåtervinningen ökar med 30 % jämfört med den befintliga installationen.

Statliga Energimyndigheten, STEM, har beviljat upp till 45 mnkr till projektet eftersom det innehåller flera oprövade elbesparande tekniker.

Den nya linjen, som beräknas tas i drift i juni 2008, medger även ökad produktion av massa med 100 000 ton per år. Därmed skapas förutsättningar för en successiv höjning av kapaciteten för tillverkning av papper vid bruket. Denna är för närvarande 780 000 ton per år.

- Investeringen är ett viktigt led i Holmens strävan att utveckla produkterna samtidigt som elförbrukningen per ton papper minskar, säger VD och koncernchef Magnus Hall. Möjligheten till ökad produktion på sikt gör att vi fullt ut kan utnyttja potentialen i övriga bruket. Totalförbrukningen av el beräknas då vara oförändrad.

Holmens styrelse beslutade också att investera 55 mnkr i en ny och effektivare anläggning för sortering av returpapper vid bruket i Madrid. Den nya anläggningen ersätter en befintlig och ökar sorteringskapaciteten till 120 000 ton per år. Driftstart är beräknad till november 2007.

Bruken Braviken och Madrid ingår i affärsområdet Holmen Paper.