Brynolf Alexandersson har utsetts till verkställande direktör för Holmen Energi AB. Han är för närvarande VD för Umeå Energi Elnät AB och tillträder den nya befattningen i augusti 2007.

Holmen-koncernens affärsområde Holmen Energi ansvarar för energirelaterade frågor för koncernen. Ansvaret omfattar särskilt elförsörjningen till Holmens industrier. I Sverige tillgodoses denna till cirka en tredjedel av vattenkraftproduktion vid ett 20-tal hel- och delägda vattenkraftverk, vars drift Holmen Energi ansvarar för. Ett normalår uppgår produktionen vid dessa till cirka 1,1 TWh.

Holmen Energis omsättning uppgår till cirka 1,5 mdkr per år och antalet anställda är cirka 10.

Brynolf Alexandersson efterträder tillförordnad VD Sven Wird, chef för koncernstab Teknik inom Holmen.