Vid årsstämma i Holmen på tisdagen fastställdes utdelningen till 11 kronor per aktie för verksamhetsåret 2005.

Årsstämman omvalde Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande. Styrelseledamöterna Lilian Fossum, Magnus Hall, Carl Kempe, Hans Larsson, Ulf Lundahl, Göran Lundin och Bengt Pettersson omvaldes. Curt Källströmer nyvaldes och ersätter Arne Mårtensson som avböjt omval.

Curt Källströmer är sedan många år verksam inom Handelsbanken och har innehaft ett antal chefsbefattningar, bland annat som chef för Regionbanken Norra Norrland och Regionbanken Mellansverige. För närvarande är Curt Källströmer vice ordförande i Handelsbankens Pensionsstiftelser. Han har därutöver flera styrelseuppdrag såväl inom som utanför Handelsbanksfären.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börsen. Förvärv får ske av högst 10 % av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv. Motsvarande bemyndiganden gavs vid 2005 års ordinarie bolagsstämma.

VD och koncernchef Magnus Halls anförande vid årsstämman finns på www.holmen.com