Aktieägarna i Holmen AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 5 april 2005 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 24 mars 2005

dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 30 mars 2005 kl 17.00 under adress Holmen AB, Koncernstab Juridik, Box 5407, 114 84 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-666 21 11, per telefax 0660-759 78 eller via bolagets hemsida www.holmen.com

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 24 mars 2005. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande

2 Val av ordförande vid stämman

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

4 Godkännande av dagordning

5 Val av justeringsmän

6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen
Anförande av verkställande direktören

8 Frågor i anslutning till den lämnade redovisningen

9 Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen

10 Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

11 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

12 Bestämmande av antalet av bolagsstämman valda ledamöter och suppleanter i styrelsen

13 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

14 Val av styrelse

15 Val av revisorer, information

16 Nomineringskommitténs förslag om inrättande av valberedning

17 Styrelsens förslag rörande förvärv och överlåtelse av egna aktier

18 Fråga från Amnesty Business Group gällande policy för mänskliga rättigheter

19 Stämmans avslutande.

Beslutsförslag m m avseende punkterna 12-16 i dagordningen

Den ordinarie bolagsstämman 2004 beslöt att inrätta en nomineringskommitté med uppgift att bereda frågor om val till styrelse, arvode till styrelsen samt val av revisorer. Att ingå i kommittén, för tiden fram till och med 2005 års ordinarie bolagsstämma, utsågs Fredrik Lundberg, Carl Kempe och Arne Mårtensson.

Nomineringskommittén, vars medlemmar representerar drygt 75 procent av rösterna i bolaget, har anmält följande förslag.

Punkt 12 Nio ledamöter och ingen suppleant.

Punkt 13 Arvode till styrelsen föreslås utgå med 2 250 000 kronor att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Punkt 14 Ordinarie ledamöter
omval av Fredrik Lundberg, Lilian Fossum, Magnus Hall, Carl Kempe, Hans Larsson, Ulf Lundahl, Göran Lundin, Arne Mårtensson och Bengt Pettersson

Punkt 15 Vid den ordinarie bolagsstämman 2004 valdes till revisor revisionsbolaget KPMG Bohlins AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2008.

Punkt 16 Nomineringskommittén föreslås ersättas av en valberedning enligt vad som nedan anges.

Valberedningens uppgift skall vara att inför ordinarie bolagsstämma framlägga förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode och, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år. Den som representerar den störste ägaren skall vara ordförande i valberedningen. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den skall rätten att utse en representant övergå till röstmässigt näste aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar aktier före den 31 december, och därigenom inte längre tillhör de tre största aktieägarna, skall denne aktieägares representant entledigas. Rätten att utse en representant skall då erbjudas den störste aktieägaren per den 31 december som inte har utsett representant i valberedningen.

Styrelsens förslag avseende punkt 17 i dagordningen

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att ett bemyndigande lämnas till styrelsen att, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av bolagets aktier på börs. Förslaget innebär vidare att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning får ske över börs.

Förvärv får avse aktier av serie A eller B eller en kombination därav och skall få ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv skall ske till vid förvärvstillfället gällande börskurs.

Avyttring av egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet skall få ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med bemyndigandet avseende förvärv av bolagets aktier är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

Styrelsens fullständiga förslag avseende punkt 17 i dagordningen kommer att hållas tillgängligt hos bolaget från och med tisdagen den 22 mars 2005.

Utdelning

Styrelsen har föreslagit att utdelningen fastställs till 10 (10) kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning har styrelsen föreslagit fredagen den 8 april 2005.

Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC onsdagen den 13 april 2005 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken eller förteckningen.

Stockholm i mars 2005

Styrelsen