Vid ordinarie bolagsstämma i Holmen på tisdagen fastställdes utdelningen till 10 kronor per aktie.

Styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Lilian Fossum, Magnus Hall, Carl Kempe, Hans Larsson, Ulf Lundahl, Göran Lundin, Arne Mårtensson och Bengt Pettersson omvaldes.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Fredrik Lundberg till ordförande och Carl Kempe till vice ordförande.

Bolagsstämman beslöt att inrätta en valberedning. Den ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets tre största ägare per den 31 augusti varje år.

Bolagsstämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börsen. Förvärv får ske av högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv.

VD och koncernchef Magnus Halls anförande vid bolagsstämman återges på Holmens hemsida, www.holmen.com