· Koncernens nettoomsättning för januari-mars uppgick till 3 801 (januari-mars 2004: 3 903) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 217 (376) mnkr.

· Vinsten per aktie efter utspädning uppgick till 2,56 (4,52) kronor. Avkastningen på eget kapital var 5,5 (8,6) %.

· Rörelseresultatet blev 364 (572) mnkr. Resultatnedgången beror på betydande kostnadsökningar för insatsvaror och lägre leveranser. Priset för tidnings- och journalpapper var högre, men resultateffekten begränsades av negativa valutaeffekter. Jämfört med fjärde kvartalet 2004 ökade resultatet med 12 mnkr till 364 mnkr.

· Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var i stort oförändrad jämfört med första kvartalet 2004. Holmen Papers leveranser var 1 % lägre än motsvarande period föregående år och 15 % lägre än under fjärde kvartalet. Priset höjdes under kvartalet.

· Efterfrågan på nyfiberkartong i Europa var något lägre än under första kvartalet 2004. Iggesund Paperboards leveranser minskade med 8 % jämfört med motsvarande period föregående år och var 2 % lägre än under fjärde kvartalet. Mindre prishöjningar har kunnat genomföras.

· Holmen tillämpar från och med denna delårsrapport IFRS i sin koncernredovisning.