· Koncernens nettoomsättning uppgick till 16 319 (2004: 15 653) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 1 256 (1 275) mnkr.

· Vinsten per aktie efter utspädning uppgick till 14,8 (15,1) kronor. Avkastningen på eget kapital var 8,0 (7,9) %.

· Rörelseresultatet blev 1 973 (1 952) mnkr. Högre priser för tidnings- och journalpapper påverkade resultatet positivt samtidigt som kostnaderna för energi, kemikalier och transporter ökade betydligt.

· Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 570 mnkr, vilket var 20 mnkr lägre än föregående kvartal.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 11 kronor per aktie. Föregående år lämnades en utdelning om 10 kronor.

· Marknadsläget för tidningspapper i Europa var fortsatt bra under fjärde kvartalet. Holmen Papers leveranser för helåret ökade med 2 % jämfört med föregående år. Förhandlingar om prishöjningar pågår.

· Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var fortsatt bra under fjärde kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser för helåret var 2 % lägre jämfört med föregående år på grund av lägre produktion. Priserna var stabila.