Skatteverket beslöt i december 2003 att höja taxeringen för Holmen AB med omkring 2 600 mnkr, vilket skulle medföra en ökad skattekostnad om drygt 700 mnkr för bolaget. Beslutet avsåg den kapitalnedsättning och utdelning från koncernens franska verksamhet som hade redovisats i bolagets deklaration för 2001. Holmen överklagade beslutet till länsrätten.

Skatteverket har nu i ett omprövningsbeslut meddelat att man inte längre vidhåller sitt tidigare beslut utan godtar det sätt på vilket Holmen har redovisat kapitalnedsättningen och utdelningen.

Holmen har inte reserverat för några skattekostnader, varför Skatteverkets omprövningsbeslut inte medför någon resultateffekt.

För ytterligare information, kontakta ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren, tel. 08/666 21 00.