Aktieägarna i
Holmen AB (publ)
kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 30 mars 2004 kl 16.00
i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 19 mars 2004

dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 24 mars 2004 kl 17.00 under adress Holmen AB, Koncernstab Juridik, Box 5407, 114 84 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-666 21 11, per telefax 0660-759 78 eller via bolagets hemsida www.holmen.com

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 19 mars 2004. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande

2 Val av ordförande vid stämman

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

4 Godkännande av dagordning

5 Val av justeringsmän

6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen
Anförande av verkställande direktören

8 Frågor i anslutning till den lämnade redovisningen

9 Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen

10 Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

11 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

12 Bestämmande av antalet av bolagsstämman valda ledamöter och suppleanter i styrelsen

13 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

14 Val av styrelse

15 Val av revisorer

16 Styrelsens förslag rörande förvärv och överlåtelse av egna aktier

17 Förslag från L E Lundbergföretagen m fl om inrättande av nomineringskommitté

18 Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om inrättande av revisionskommitté

19 Stämmans avslutande

Beslutsförslag m m avseende punkterna 12-15 och 17 i dagordningen

Aktieägare som tillsammans representerar drygt 75 procent av rösterna i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att stödja följande förslag.

Punkt 12 Nio ledamöter och ingen suppleant.

Punkt 13 Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 800 000 kr att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Punkt 14 Ordinarie ledamöter

nyval av Lilian Fossum, Ulf Lundahl och Magnus Hall

omval av Fredrik Lundberg, Carl Kempe, Hans Larsson, Göran Lundin,
Arne Mårtensson och Bengt Pettersson

Lilian Fossum är 42 år och civilekonom. Hon är ansvarig för personalfrågor inom Electroluxkoncernen och medlem av koncernledningen. Lilian Fossum har tidigare arbetat inom bl a Johnsongruppen och Spendrups.

Ulf Lundahl är 51 år och civilekonom. Han är sedan den 1 januari 2004 vice VD i L E Lundbergföretagen. Ulf Lundahl var 1992-2000 VD i Östgöta Enskilda Bank.

Magnus Hall är 44 år och civilingenjör. Han anställdes i Holmen 1985 och är VD för affärsområdet Holmen Paper. Magnus Hall tillträder som VD och koncernchef för Holmen AB den 1 april 2004.

Punkt 15 Auktoriserade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2008.

Punkt 17 Förslag om inrättande av en nomineringskommitté med uppgift att bereda frågor om val till styrelse, arvode till styrelsen samt val av revisorer. Att ingå i kommittén, för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma hållits, föreslås Fredrik Lundberg, Carl Kempe och Arne Mårtensson.

Styrelsens förslag avseende punkt 16 i dagordningen

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att ett bemyndigande lämnas till styrelsen att, under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av bolagets aktier på börs. Förslaget innebär vidare att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning får ske över börs.

Förvärv får avse aktier av serie A eller B eller en kombination därav och skall få ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv skall ske till vid förvärvstillfället gällande börskurs.

Avyttring av egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet skall få ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur.

Styrelsens fullständiga förslag avseende punkt 16 i dagordningen kommer att hållas tillgängligt hos bolaget från och med tisdagen den 16 mars 2004.

Utdelning

Styrelsen har föreslagit att den ordinarie utdelningen fastställs till 10 (11) kr per aktie och att därutöver en extra utdelning om 30 kr per aktie skall utgå. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning har styrelsen föreslagit fredagen den 2 april 2004.

Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen, sammanlagt 40 kr per aktie, komma att utsändas av VPC onsdagen den 7 april 2004 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken eller förteckningen.

Stockholm i februari 2004

Styrelsen