Utdelning 40 kronor/aktie

Vid ordinarie bolagsstämma i Holmen på tisdagen fastställdes utdelningen till
40 kronor per aktie, varav 10 kronor utgör ordinarie utdelning och 30 kronor extra utdelning.

Till nya styrelseledamöter valdes Lilian Fossum, Ulf Lundahl och Magnus Hall. Ledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Kempe, Hans Larsson, Göran Lundin, Arne Mårtensson och Bengt Pettersson omvaldes.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Fredrik Lundberg till ordförande och Carl Kempe till vice ordförande.

Lilian Fossum är civilekonom och personaldirektör i AB Electrolux. Ulf Lundahl är civilekonom och vice VD i L E Lundbergföretagen. Magnus Hall är civilingenjör och tillträder som VD och koncernchef i Holmen den 1 april 2004.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börsen. Förvärv får ske av högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv.

Bolagsstämman beslöt också att inrätta en nomineringskommitté. Att ingå i kommittén utsågs Fredrik Lundberg, Carl Kempe och Arne Mårtensson.

Stämman beslutade att omvälja KPMG Bohlins AB till revisor för perioden 2004-2007.

VD och koncernchef Göran Lundins anförande vid bolagsstämman återges på Holmens hemsida, www.holmen.com