· Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr.

· Resultatet efter skatt blev 635 (781) Mkr.

· Vinsten per aktie efter utspädning uppgick till 7,57 (9,41) kronor. Avkastningen på eget kapital var 8,3 (10,4) procent.

· Rörelseresultatet blev 990 (1 244) Mkr. Resultatnedgången beror på lägre tidningspapperspriser och negativa valutaeffekter, vilket delvis motverkades av högre leveransvolymer. Jämfört med första kvartalet minskade resultatet med 78 Mkr till 456 Mkr.

· Efterfrågan på tidnings- och journalpapper har fortsatt att öka, men prisnivån är låg. Holmen Papers leveranser var högre än under första halvåret föregående år och kapacitetsutnyttjandet var högt.

· Marknadsläget för kartong var fortsatt stabilt. Iggesund Paperboards kapacitetsutnyttjande var högt och leveranserna ökade jämfört med första halvåret 2003.