· Koncernens nettoomsättning uppgick till 15 653 (2003: 15 816) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 1 211 (1 451) mnkr.

· Vinsten per aktie efter utspädning uppgick till 14,36 (17,48) kronor. Avkastningen på eget kapital var 8,4 (9,7) %.

· Rörelseresultatet blev 1 860 (2 338) mnkr. Högre leveransvolymer påverkade resultatet positivt medan lägre priser, valutaeffekter samt högre kostnader inverkade negativt.

· Rörelseresultatet för fjärde kvartalet minskade jämfört med föregående kvartal med 200 mnkr till 335 mnkr, främst beroende på höga kostnader i samband med ombyggnads- och underhållsstopp i Iggesund Paperboard, säsongsmässigt högre kostnader och negativa valutaeffekter.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 10 kronor per aktie. Föregående år lämnades en ordinarie utdelning om 10 kronor och en extra utdelning om 30 kronor per aktie.

· Efterfrågan på tidnings- och journalpapper har fortsatt att öka. Holmen Papers leveranser ökade med 5 % jämfört med föregående år. Prisförhandlingarna i Europa för 2005 pågår fortfarande och bedöms resultera i ökade priser.

· Efterfrågan på nyfiberkartong var fortsatt stabil. Iggesund Paperboards leveranser ökade med 4 % jämfört med föregående år.