STYRELSE
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 75 procent av rösterna i
Holmen AB har anmält att de vid den ordinarie bolagsstämman onsdagen den
26 mars 2003 vid val av styrelse kommer att föreslå omval av följande
ordinarie ledamöter: Fredrik Lundberg, Carl Kempe, Hans Larsson, Göran
Lundin, Arne Mårtensson, Bengt Pettersson, Per Welin och Christer
Zetterberg.

BEMYNDIGANDE ATT åTERKöPA AKTIER M M
Styrelsen föreslår att bolagsstämman i likhet med föregående år skall
bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.

Förslaget innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att, under tiden
fram till nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om att förvärva
bolagets aktier på börs.

Förvärv får avse aktier av serie A eller B och skall få ske av högst så
många aktier att bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga
aktier i bolaget.

Avyttring av egna aktier föreslås få ske som likvid vid förvärv eller
för att finansiera förvärv.

Kallelse till stämman publiceras onsdagen den 19 februari 2003.

För ytterligare information, kontakta gärna styrelsens sekreterare Johan
Flodström, tel. 08/666 21 00.