Holmens styrelse beslutade på onsdagen att till den ordinarie bolagsstämman den 30 mars 2004 lägga fram förslag om dels en ordinarie utdelning om 10 kronor per aktie, dels en extrautdelning om 30 kronor per aktie.

Den ordinarie utdelningen uppgår till cirka 800 Mkr och extrautdelningen till cirka 2 400 Mkr.

Målet för Holmens kapitalstruktur är att skuldsättningsgraden ska uppgå till 0,5 - 0,7. Beslutar bolagsstämman enligt styrelsens förslag beräknas Holmens skuldsättningsgrad, efter utbetalad ordinarie och extra utdelning, komma att uppgå till cirka 0,5.

Holmens mål för ordinarie utdelning är att denna ska uppgå till 5 - 7 procent av eget kapital. Den nu föreslagna ordinarie utdelningen om 10 kronor per aktie motsvarar cirka 6 procent av eget kapital reducerat med den föreslagna extrautdelningen.

Styrelsen har valt att redan nu besluta om förslag i utdelningsfrågan. Detta föranleds av att en extrautdelning kommer att medföra justering av villkoren för de konvertibler och teckningsoptioner som emitterades 1998 med konverterings- respektive teckningsperiod under februari och mars 2004.

För ytterligare information, kontakta gärna Holmens VD och koncernchef Göran Lundin eller ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren. Tel. 08/666 21 00.