· Koncernens nettoomsättning för januari-september uppgick till 11 876 (januari-september 2002: 11 961) Mkr.

· Resultatet efter skatt blev 1 156 (1 523) Mkr.

· Vinsten per aktie uppgick till 14,45 (19,04) kronor. Avkastningen på eget kapital var 10,3 (14,5) procent.

· Rörelseresultatet blev 1 831 (2 075) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade med 689 Mkr till följd av lägre priser. Resultatet för Iggesund Paperboard ökade med 159 Mkr, främst genom högre volymer.

· Jämfört med andra kvartalet minskade resultatet med 22 Mkr till 587 Mkr.

· Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt svagt under tredje kvartalet. Holmen Papers produktion har fortsatt att begränsas. Priserna var stabila men lägre än föregående år.

· Marknadsläget för kartong var fortsatt stabilt. Iggesund Paperboards kapacitetsutnyttjande var fortsatt högt och priserna stabila.