· Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 8 011 (januari-juni 2002: 7 965) Mkr.

· Resultat efter skatt blev 781 (1 013) Mkr.

· Vinst per aktie uppgick till 9,77 (12,67) kronor. Avkastningen på eget kapital var 10,4 (14,6) procent.

· Rörelseresultatet blev 1 244 (1 359) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade med 451 Mkr till följd av lägre priser. Resultatet för Iggesund Paperboard ökade med 147 Mkr främst genom högre volymer.

· Jämfört med första kvartalet minskade resultatet med 26 Mkr till 609 Mkr.

· Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var svagt under andra kvartalet. Holmen Papers produktion har fortsatt begränsats. Priserna var stabila under kvartalet men var lägre än föregående år.

· Marknadsläget för kartong var stabilt under kvartalet. Iggesund Paperboards kapacitetsutnyttjande var fortsatt högt och priserna stabila.