· Koncernens nettoomsättning uppgick till 15 816 (2002: 16 081) Mkr.

· Resultatet efter skatt blev 1 451 (1 959) Mkr.

· Vinsten per aktie uppgick till 18,14 (24,50) kronor. Avkastningen på eget kapital var 9,7 (13,7) procent.

· Rörelseresultatet blev 2 338 (2 713) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade med 917 Mkr till följd av lägre priser. Resultatet för Iggesund Paperboard ökade med 183 Mkr, främst genom högre volymer.

· Jämfört med tredje kvartalet minskade resultatet med 80 Mkr till 507 Mkr.

· Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 10 (11) kronor per aktie och en extra utdelning om 30 (0) kronor per aktie.

· Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt svagt. Holmen Papers leveranser var oförändrade under fjärde kvartalet. Prisförhandlingarna i Europa indikerar en mindre prisnedgång för 2004.

· Marknadsläget för kartong var fortsatt stabilt under fjärde kvartalet. Iggesund Paperboards kapacitetsutnyttjande var fortsatt högt och priserna stabila.

· Styrelsen har beslutat att genomföra det tidigare aviserade projektet med en ny pappersmaskin i Spanien.

· Göran Lundin avgår som VD och koncernchef den 31 mars 2004 och efterträds av Magnus Hall.