Holmen om virkesmarknaden
Energiskatter och miljöavgifter ger oro- och häpnadsväckande effekter

Håller Sverige på att såga av den gren landet sitter på? Frågan är
berättigad med tanke på de effekter som energiskatter och miljöavgifter
får på den svenska virkesmarknaden. Det anser Sven Wird, teknisk
direktör i Holmen, på ledarplats i det kommande numret av koncernens
personaltidning Holmen Insikt.

Effekterna medför att värmeverk, som vid produktion av energi använder
obeskattad vedfiber istället för hårt beskattad olja, kan betala mycket
mer än vad massa- och pappersindustrin betalar för massaveden och i
extrema fall mer än vad sågverken ger för timmerråvaran. Detta är,
skriver Wird, ett resursslöseri av stora mått och pekar på att en
kubikmeter ved, som används för produktion av energi, minskar
importbehovet av olja med cirka 250 kronor. Om veden istället brukas i
massa- och slutligen pappersindustrin ger det en tio gånger så stor
exportintäkt, det vill säga 2 500 kronor.

Holmen kan inte stillatigande se på när staten genom orimliga skatter
och avgifter medverkar till att snedvrida konkurrensen. I förlängningen
äventyras inte bara skogsindustrins råvaruförsörjning. Hela landet och
alla svenskar riskerar stora välfärdsförluster om skogsindustrins
nettoexportvärde
- som ifjol var hela 88 miljarder kronor - minskar. Även jobben för
branschens 100 000 direkt och ytterligare 200 000 indirekt sysselsatta
riskeras.

Sven Wird höjer också ett varningens finger för effekterna av ett fullt
genomslag av de så kallade gröna certifikaten. Energimyndighetens
beräkningar att energiuttaget ur biobränsle skall kunna höjas från
dagens cirka tio terawattimmar (TWh) till 30-40 TWh per år rimmar inte
ens i ett mycket långsiktigt perspektiv med verkligheten. Så mycket
klarar inte den svenska skogen att producera om avsikten är att
skogsindustrin även i fortsättningen skall få sitt.

Helhetssyn saknas, anser Wird, och avslutar:
Visst är klimatmålen viktiga, men låt inte målen skymma sikten så att
Sveriges viktigaste basindustri går förlorad. Begränsa
biobränsleanvändningen till grenar och toppar, torv och avfall. Det är
dags för politiker att snarast inse detta och omedelbart sluta såga av
den gren som den svenska ekonomin och hela samhället i så hög
utsträckning är beroende av och därmed sitter på.

För ytterligare kommentar, kontakta gärna Sven Wird. Tel. 08/666 21 00.

Ledaren i sin helhet återges på Holmens hemsida, www.holmen.com under
rubriken Aktuellt.