L E Lundbergföretagen AB har genom sitt helägda dotterbolag L E Lundberg
Kapitalförvaltning AB utfärdat totalt 256 000 köpoptioner avseende B-
aktier i Holmen. Optionerna har till marknadsmässigt pris och mot
kontant betalning överlåtits till 40 ledande befattningshavare inom
Holmen-koncernen. Syftet med erbjudandet är att ytterligare främja
delaktighet och engagemang i Holmen. Erbjudandet avses ersätta ett
liknande optionsprogram som löper 1998/2003.

Erbjudandet har omfattat upp till 5 000 respektive 10 000 optioner per
person, förutom VD som erbjudits 20 000 optioner. Varje option medför
rätt att under tiden 1 februari - 15 mars 2007 förvärva en aktie av
serie B i Holmen från L E Lundberg Kapitalförvaltning AB eller från
anvisad part. Lösenpriset är 219 kronor per aktie.

Handelsbanken Securities har fastställt ett marknadsmässigt pris på
optionerna. Priset är 25 kronor per option och baseras på den
genomsnittliga aktiekursen under perioden 30 augusti - 5 september 2002,
vilken var 201,25 kronor.

L E Lundbergföretagen AB är moderbolag till Holmen och äger 52 procent
av rösterna och 27 procent av kapitalet i bolaget.

Erbjudandet har prövats och godkänts av styrelsen i Holmen.

För ytterligare information, kontakta informationsdirektör Christer
Lewell. Tel 08-666 21 15.