Ordinarie bolagsstämma 2002

STYRELSE
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 75 procent av rösterna i
Holmen AB har anmält att de vid den ordinarie bolagsstämman onsdagen den
20 mars 2002 vid val av styrelse kommer att föreslå omval av följande
ordinarie ledamöter: Fredrik Lundberg, Carl Kempe, Hans Larsson, Arne
Mårtensson, Bengt Pettersson, Per Welin och Christer Zetterberg.

Nyval föreslås av Göran Lundin, verkställande direktör och koncernchef i
Holmen sedan den 9 november 2001.

BEMYNDIGANDE ATT åTERKöPA AKTIER MM
Styrelsen föreslår att bolagsstämman i likhet med föregående år skall
bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.

Förslaget innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att, under tiden
fram till nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om att förvärva
bolagets aktier på börs.

Förvärv får avse aktier av serie A eller B och skall få ske av högst så
många aktier att bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga
aktier i bolaget.

Avyttring av egna aktier föreslås få ske som likvid vid förvärv eller
för att finansiera förvärv.

Kallelse till stämman publiceras torsdagen den 14 februari 2002.

För ytterligare information, kontakta gärna chefsjurist Johan Flodström,
Tel. 08/666 21 00.