· Koncernens resultat efter finansiella poster för januari-september blev 1 953 (januari-september 2001: 2 166) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade med 515 Mkr, medan Iggesund Paperboards rörelseresultat ökade med 263 Mkr.

· Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 676 (K2-02: 572) Mkr.

· Rörelseresultaten för Holmen Paper och Iggesund Paperboard var under tredje kvartalet 129 Mkr respektive 42 Mkr högre än under andra kvartalet.

· Resultatet efter skatt blev för januari-september 1 523 (1 958) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 19,04 (24,48) kronor. Avkastningen på eget kapital var 14,5 (19,3) procent.

· Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt svagt under tredje kvartalet. Holmen Papers leveranser ökade något men produktionen var fortsatt begränsad på grund av orderläget. Priserna var oförändrade.

· För kartong var efterfrågan i Europa stabil. Iggesund Paperboards leveranser ökade. Prishöjningar har aviserats.