· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 705 (K1 2001: 699) Mkr. I första kvartalet i år ingår ett positivt resultat om 110 Mkr hänförligt till försäljningen av den utbytta maskinen i Hallsta Pappersbruk. Resultatet för fjärde kvartalet 2001 var 748 Mkr (exkl. jämförelse-störande poster).

· Nettoomsättningen uppgick till 3 938 (4 116) Mkr. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet var 4 343 Mkr.

· Rörelseresultatet uppgick till 743 Mkr jämfört med 703 Mkr första kvartalet 2001.

· Resultatet efter skatt blev 499 (490) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 6,20 (6,10) kronor. Avkastningen på eget kapital var 14,4 (13,4) procent.

· Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt svagt. Priserna för Holmen Papers produkter var lägre jämfört med fjärde kvartalet 2001. Produktionen begränsades till följd av byte av pappersmaskinen i Hallsta Pappersbruk samt lägre efterfrågan.

· Marknadsläget för kartong var fortsatt svagt och Iggesund Paperboards produktion begränsades. Priserna var stabila.