Principbeslut i Holmen
Ny maskin för trähaltigt tryckpapper
i linje med den strategiska inriktningen

Holmens styrelse fattade vid sitt sammanträde på torsdagen ett
principbeslut om att investera i en ny maskin för tillverkning av
trähaltigt tryckpapper. Principbeslutet är helt i linje med Holmen-
koncernens strategiska inriktning med fokusering på tillväxt och
utveckling av bl a tidnings- och journalpapper.

Den nya maskinen placeras antingen vid Bravikens Pappersbruk i
Norrköping eller vid det av Holmen ifjol förvärvade
tidningspappersbruket Papelera Peninsular strax utanför Madrid i
Spanien. Avgörande om lokalisering av maskinen skall föregå slutligt
styrelsebeslut, som också är avhängigt klargörande av bl a
tillståndsfrågor med berörda myndigheter.

Produktionsstart är planerad till slutet 2003/början 2004. Den nya
maskinen skall tillverka standard tidningspapper. Tillkommande, total
volym fördelas emellertid även på andra produktområden inom trähaltigt
tryckpapper genom omfördelning av tillverkning på befintliga
pappersmaskiner.

Utvecklingen av marknaden för trähaltigt tryckpapper bedöms som god.
Hittills aviserade ökningar av kapaciteten beräknas inte motsvara
tillväxten i efterfrågan från 2003 och framåt.

Holmen Paper, Holmen-koncernens affärsområde inom trähaltigt
tryckpapper, är Europas femte största tillverkare av tidnings- och
journalpapper med en sammanlagd kapacitet om 1 675 000 ton per år.

Realiseras det projekt styrelsen i Holmen nu fattat principbeslut om,
innebär detta att Holmen Paper tillförs sin tionde pappersmaskin.

Inom produktområdet MF Special, d v s förbättrat tidningspapper (för
direktreklam, enklare tidskrifter, söndagstidningar och bilagor),
telefonkatalogpapper och färgat tidningspapper är Holmen Paper en av
Europas allra största producenter.

För ytterligare information, kontakta gärna Holmens VD och koncernchef
Per Ericson,
tel. 08/666 21 00, och Holmen Papers VD Göran Lundin, tel. 011/23 50 00.