Vid ordinarie bolagsstämma i Holmen AB på tisdagen fastställdes
utdelningen till
69 kronor per aktie, varav 9 kronor utgör ordinarie utdelning och 60
kronor extrautdelning.

Styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Kempe, Per Ericson, Hans
Larsson, Arne Mårtensson, Bengt Pettersson, Per Welin och Christer
Zetterberg omvaldes.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Fredrik Lundberg
till ordförande och Carl Kempe till vice ordförande.

Bolagsstämman beslöt att aktiekapitalet skulle nedsättas med 444 Mkr
genom indragning av de under 2000 återköpta 8 885 827 B-aktierna och att
nedsättningsbeloppet skall överföras till en fri fond att användas
enligt beslut av bolagsstämma.

Bolagsstämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen att under tiden fram
till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets
aktier på börs. Bolagets innehav av egna aktier får inte överstiga tio
procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen bemyndigades också att fatta beslut om att överlåta återköpta
aktier i samband med förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen fattade inte något beslut om att utnyttja bemyndigandet att
återköpa aktier. Detta kan ske tidigast när indragningen av tidigare
återköpta aktier har slutförts, vilket bedöms ta cirka fem veckor.
Återköp får ske med ett högsta belopp som ryms inom fritt eget kapital
enligt fastställd balansräkning. Med nu gällande förutsättningar bedöms
detta motsvara cirka fem procent av utestående aktier.

VD och koncernchefen Per Ericsons anförande vid bolagsstämman återges på
Holmens hemsida www.holmen.com