Positiv resultateffekt om 350 Mkr

Holmen har i Länsrätten fått rätt till skattemässigt avdrag för
underskott vid 1997 års taxering. Domen har nu vunnit laga kraft och
medför att årets beräknade skattekostnad kommer att bli lägre och den
positiva påverkan på 2001 års resultat bedöms bli cirka 350 Mkr,
motsvarande cirka 4 kronor per aktie. Resultateffekten kommer att
redovisas i kvartal 3 innevarande år.

Kontakta gärna ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren för
ytterligare information. Tel. 08 - 666 21 16