• Rörelseresultatet uppgick till 703 Mkr jämfört med 641 Mkr första kvartalet 2000 exklusive överlåtna verksamheter. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 438 Mkr.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 699 Mkr jämfört med 605 Mkr första kvartalet 2000 exklusive överlåtna verksamheter (första kvartalet 2000 inklusive överlåtna verksamheter: 823 Mkr). Resultatet för fjärde kvartalet 2000 var 424 Mkr.
  • Periodens resultat efter skatt blev 490 (607) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 6,10 (6,80) kronor. Avkastningen på eget kapital var 13,4 (15,0) procent.
  • Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt bra och Holmen Papers orderläge var starkt. Priserna höjdes vid årsskiftet.
  • Marknadsläget för kartong var under första kvartalet 2001 svagare än motsvarande period föregående år. Iggesund Paperboard genomförde vid årsskiftet prishöjningar för solid- och falskartong.
  • Holmens styrelse har fattat principbeslut om att investera i en ny maskin för tillverkning av trähaltigt tryckpapper. Planerad produktionsstart är slutet 2003/början 2004.