• Rörelseresultatet uppgick till 1 366 Mkr (motsvarande period 2000: 1 186 Mkr exkl. jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter). Rörelseresultatet för andra kvartalet var 663 Mkr jämfört med 703 Mkr för första kvartalet.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 309 (1 110 exkl. jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter) Mkr. Resultatet för andra kvartalet var 610 Mkr jämfört med 699 Mkr för första kvartalet.
  • Periodens resultat efter skatt blev 917 (1 332) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 11,50 (15,00) kronor. Avkastningen på eget kapital var 13,5 (16,6) procent.
  • Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var stabilt under andra kvartalet. Dock försvagades marknaden för bestruket journalpapper.
  • Marknadsläget för kartong var fortsatt svagt.
  • Priserna var stabila för såväl tidnings- och journalpapper som för kartong.