Avverkningen på egen skog kan öka med tio procent eller cirka 250 000
kubikmeter per år därför att virkesförrådet ökat och fortsätter att öka.
Det visar en ny avverkningsberäkning som Holmen gjort och som refereras
i det nya numret av Holmen Business Report. Beräkningen är gjord med
utgångspunkt från färska data om koncernens skogsinnehav på drygt en
miljon hektar. Virkeskapitalet ökade under 1990-talet med en procent
årligen. Ökningen de närmaste tio åren blir ungefär lika stor.

Holmen Skogs VD Björn Andrén:
- Med nuvarande marknadsförhållanden innebär den höjda
avverkningsnivå som nu möjliggörs en positiv resultatpåverkan om cirka
50 Mkr per år för Holmen Skog.
- Ökningen av virkesförrådet är ett resultat av den aktiva
skogsskötsel vi bedriver. Den nya, möjliga avverkningsnivån om totalt
drygt 2,5 miljoner kubikmeter per år gäller för det närmaste årtiondet
och kommer att öka ytterligare i framtiden.

Beräkningen visar att ökningen i framför allt gallring är betydande,
beroende på att allt mer så kallad kulturskog kommer in i de
gallringsbara åldrarna.

Holmens egna skogar omfattar drygt en miljon hektar produktiv skogsmark,
varav merparten - 650 000 hektar - är belägen i norra Sverige. Ett stort
block på närmare 300 000 hektar finns i Hälsingland och Härjedalen medan
resten - cirka 70 000 hektar - ligger i norra Östergötland samt i
Södermanland, Uppland och nordöstra Småland.

Kontakta gärna Björn Andrén, VD i Holmen Skog, för ytterligare
information. Tel. 070/602 77 11.