Per Ericson Holmens mål är att av egen kraft växa mer än
marknadstillväxten

- Holmens mål är att av egen kraft, d v s organiskt, under en
konjunkturcykel växa mer än den västeuropeiska marknadens tillväxt inom de
prioriterade produktområdena tidnings- och journalpapper samt kartong. Det
skall ske genom att öka produkternas förädlingsvärde och genom
volymökning. Därutöver skall vi växa genom kompletterande förvärv. Ett
exempel på detta är den i förra veckan offentliggjorda
principöverenskommelsen om förvärvet av spanska Papelera Peninsular.
Det konstaterade Holmens VD och koncernchef Per Ericson i sitt anförande i
samband med den ordinarie bolagsstämman i Stockholm på onsdagen.

- Holmens förutsättningar för en offensiv nischstrategi för organisk
tillväxt inom huvudproduktområdena är goda. Fokusering på nyckelkunder är
en central faktor i denna strategi. Holmen Paper och Iggesund Paperboard
har långvariga och nära kundrelationer. Vi skall genom förstärkta resurser
för produktförnyelse i nära samarbete med dessa kunder förbättra
existerande produkters kvalitet och utveckla nya ännu bättre produkter,
sade Per Ericson.
Inom tidnings- och journalpapper uppskattas den västeuropeiska marknadens
årliga tillväxt till tre procent och för kartong 2,5 procent de närmaste
åren.

Per Ericson kommenterade i sitt anförande också de ändrade
marknadsvillkoren för skogsindustrin.

- Ett fokuserat, specialiserat produktprogram med regionala eller globala
marknadsambitioner ersätter en tidigare mer diversifierad produktpalett
inriktad mot en regional marknad.

- Kundorienteringen, fortsatte han, inriktas på alltmer differentierade
erbjudanden, kännetecknade av produkter med högre förädlingsgrad inom
utvalda marknadssegment.

- Det är i den miljön Holmen nu skall verka, slog Ericson fast.

Med hänvisning till dessa ändrade villkor tog Per Ericson också upp
koncernens ambitioner när det gäller den totala produktiviteten:

- Genom ständiga vardagsförbättringar och förändringar skall denna öka
med hjälp av den organiska tillväxten. Detta förutsätter bl a fortsatt
fokusering på maskineffektivitet och kostnadskontroll, men kräver också
utveckling av nya kompetenser så att vi genom en intern
informationsstrategi gör koncernens samlade kunskap lätt tillgänglig så
att den kan delas av alla. Vidare skall IT och Internet utvecklas så att
det blir ännu lättare för våra kunder att göra affärer med oss.

Holmen-chefen berörde i sitt anförande också synpunkterna - med hänvisning
till att koncernen är för liten - på Holmens strategi.

- Det är riktigt att koncernen under 1990-talet vuxit långsammare än
flera av sina konkurrenter, men det finns inget egenvärde i att växa om
tillväxten inte samtidigt resulterar i ökad lönsamhet, sade Per Ericson.
Av nu redovisade resultat för 1999 att döma, finns inga samband mellan
lönsamhet och faktureringsvolym.

Den på senare tid tilltagande konsolideringen inom branschen anser Per
Ericson ändå vara bra för Holmen. Strukturförändringarna leder sannolikt
gradvis till bättre balans mellan kapacitetsutbyggnad och efterfrågan. De
ökar också förutsägbarheten, d v s branschens cyklikalitet minskar.

- Men med vår valda nischstrategi är vår egen kompetens, flexibilitet och
lokal marknadsposition mer avgörande för lönsamhet än de storskalefördelar
en global produktionsstruktur kan ge. Inom våra prioriterade nischer skall
vi vara ledande, inte i storlek utan vad gäller lönsamhet, service och
utveckling av våra produkter, avslutade Per Ericson.