Holmen
Stärker positionen som leverantör
av högljusa pappersprodukter

Holmens styrelse beslöt på fredagen att investera 1 850 Mkr i Hallsta
Pappersbruk. Merparten av investeringsbeloppet avser utbyte av en 35 år
gammal pappersmaskin mot en ny, modern enhet för fortsatt och
kvalitetsutvecklad produktion av högljust papper, s k MF Journalpapper.
Den nya maskinen blir Västeuropas största inom MF Journalpapper och skall
tillgodose ökade kundkrav inom det mycket expansiva området förbättrat
tidningspapper för specialtidningar, bilagor och reklamblad.

Den nu beslutade investeringen beräknas vara genomförd i april 2002 och få
en positiv effekt på vinst per aktie under år 2003. Genom investeringen
ökar Hallstas produktionskapacitet för MF Journalpapper med 115 000 till
440 000 ton per år.

Holmens VD och koncernchef Per Ericson kommenterar investeringsbeslutet:
- Holmen skall utvecklas som ett av de ledande företagen inom MF
Journalpapper. Det är ett mycket intressant område, där nya produkter
utvecklas för nya kundbehov. Investeringen passar därför väl in i vår
strategi genom att vi uppnår organisk tillväxt inom ett område där vi
redan har en stark nischposition och mycket goda kundrelationer.

- Investeringstakten för ny tillverkningskapacitet inom trähaltigt
tryckpapper är låg i Europa och bedöms så förbli inom överblickbar
framtid. Vi räknar med att den nya maskinen därför skall kunna köras igång
med ett mycket högt kapacitetsutnyttjande. Den här investeringen har
därför goda förutsättningar att höja vår lönsamhet och därmed skapa värde
för aktieägarna.

En mycket stor andel av Europas kapacitet för MF Journalpapper finns i
Norden. Tillgången på nyfiber ger här konkurrensfördelar för de högljusa
pappersprodukterna gentemot de centraleuropeiska tillverkarna, vars
produktion i högre grad är returfiberbaserad.

Fredagens investeringsbeslut syftar till att utveckla affärsområdet Holmen
Papers position som leverantör av MF Journalpapper. Holmen Papers VD Göran
Lundin anser att investeringen är ett viktigt steg.

- För våra kunder kommer den att möjliggöra en kraftig förbättring av
tryckkvalitet och ytegenskaper, vilket ytterligare förstärker MF
Journalpapperets konkurrenskraft gentemot andra pappersprodukter i högre
prisklasser.
- Vi förutser en marknadstillväxt om fem procent per år inom MF
Journalpapper. Denna kan delvis förklaras av IT, både i form av ökad
annonsingång och nya tidskrifter. IT synes vara ett komplement till papper
och medföra positiv inverkan på pappersförbrukningen inom vårt
produktområde.

Holmens strategi innebär fokusering på tillväxt och utveckling av
tidnings- och journalpapper, genom affärsområde Holmen Paper, och
nyfiberkartong, genom affärsområde Iggesund Paperboard.
Tillväxten skall ske organiskt genom utveckling av befintlig verksamhet
eller genom förvärv, som det i juli genomförda köpet av Papelera
Peninsular i Spanien.

Hallsta Pappersbruk i norra Roslagen sysselsätter cirka 1 000 personer och
erhöll tidigare i år tillstånd enligt miljöskyddslagen att utöka
pappersproduktionen till 880 000 ton per år.