Holmen har träffat avtal om att sälja sitt 50-procentiga aktieinnehav i
intressebolaget Modo Paper till Metsä-Serla. SCA avyttrar samtidigt sina
aktier i Modo Paper till Metsä-Serla. Modo Paper bildades den 1 oktober
1999 genom en sammanslagning av Holmens och SCAs finpappers- och
grossistverksamheter.

Försäljningspriset för Holmens aktier i Modo Paper är 6 500 Mkr,
motsvarande ett värde på 19 000 Mkr för hela bolaget på skuldfri bas.
Holmens bokförda värde för aktierna uppgår till cirka 4 500 Mkr, varför
försäljningen medför en realisationsvinst om cirka 2 000 Mkr, motsvarande
cirka 22 kronor per aktie.

Försäljningen förutsätter godkännande av EU-kommissionen.

Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Holmen:
- Vi bedömer att Metsä-Serla är en mycket bra industriell ägare av
Modo Paper. Genom affären bildas Europas största finpappersbolag. Det är
styrelsens bedömning att aktierna i Modo Paper genom denna försäljning får
ett väsentligt högre värde än vad en börsintroduktion skulle ha givit och
att affären därmed bäst tillvaratar aktieägarvärdet i Holmen.

Per Ericson, VD och koncernchef i Holmen:
- Försäljningen är ett led i den strategi som Holmens styrelse lade
fast i januari 1999, innebärande fokusering på tidningspapper och kartong.
Inom dessa områden skall Holmen fortsätta att växa. Försäljningen ökar
möjligheterna för Holmen att med kraft genomföra denna strategi.

Avyttringen av aktierna i Modo Paper innebär en kapitalfrigörelse som
medför att Holmen, efter genomförd försäljning och med beaktande av
förvärvet av Papelera Peninsular, ej kommer att ha någon finansiell
nettoskuld utan finansiella nettotillgångar om cirka 1 000 Mkr. Styrelsen
kommer därför senare under året att föreslå åtgärder för att ge Holmen en
kapitalstruktur som möjliggör genomförande av strategin inom ramen för
koncernens angivna mål. De finansiella målen innebär att
skuldsättningsgraden skall uppgå till 0,5-0,7 och att utdelningen årligen
skall motsvara 5-7 procent av eget kapital.