Holmen
Ny inriktning för trävaror
175 Mkr investeras i Iggesund, Domsjö Sågverk avvecklas

Holmens styrelse beslutade på onsdagen om en ny strategisk inriktning för
koncernens trävarurörelse, Iggesund Timber. Strategin är utpräglat
nischinriktad och innebär att produktprogrammet ytterligare koncentreras
till de redan etablerade insatsvarorna av furu, avsedda för industrikunder
med tillverkning av konsumentprodukter i s k synligt trä för boendemiljön.

Som ett led i den nya strategin beslutade styrelsen att investera 175 Mkr
i en ny efterbearbetningsanläggning vid Iggesunds Sågverk. Investeringen,
som kommer att vara genomförd under 2002, leder till ökad
tillverkningskapacitet för sågverkets förädlade och ändamålsanpassade
produkter samt förbättrade förutsättningar för utveckling av nya
produkter.

Som en följd av investeringen minskar personalen vid Iggesunds Sågverk med
cirka 50 personer och verksamheten vid Håstaholmen i Hudiksvall upphör.

En konsekvens av nischstrategin är att styrelsen gett ledningen i uppdrag
att avveckla Domsjö Sågverk. Avvecklingen beräknas vara genomförd till
halvårsskiftet 2001 och berör cirka 70 personer.

Iggesund Timber har under flera år haft otillfredsställande resultat. Nu
aviserade åtgärder kommer att leda till en förbättring av
rörelseresultatet från slutet av 2002. När strategin är helt genomförd
bedöms lönsamheten kunna bli god och bidra till att skapa värde för
Holmens aktieägare.

Innevarande år kommer strukturåtgärderna att belasta Iggesund Timbers
resultat med cirka 70 Mkr.