Holmen-förvärv i Spanien
Köper Papelera Peninsular

I enlighet med Holmen-koncernens strategiska inriktning, innebärande
tillväxt och utveckling inom tidnings- och journalpapper, har Holmen
träffat en principöverenskommelse med spanska Unipapel om att förvärva
företaget Papelera Peninsular S.A. Köpeskillingen motsvarar cirka 2 000
Mkr på skuldfri bas.

Förvärvet förutsätter berörda konkurrensmyndigheters godkännande.

Holmens VD och koncernchef Per Ericson kommenterar:
- Med fokusering på nyckelkundernas behov skall Holmen-koncernen växa,
förutom organiskt, genom förvärv. Tack vare detta förvärv kan positionen
som en ledande leverantör till de europeiska dagspressförlagen utvecklas
vidare. Holmen har redan idag en stark position här, och den kan nu
förstärkas för såväl standard tidningspapper som för våra högre förädlade
specialprodukter.

Papelera Peninsular (PP) är beläget i ett nyetablerat industriområde söder
om Madrid och omfattar ett tidningspappersbruk, som togs i drift i mitten
av 1998, och två delägda bolag för insamling av returpapper. Hela
produktionen baseras på returpapper, som samlas in i främst Spanien men
också i Portugal. Anläggningen sysselsätter cirka 250 personer.

PP omsatte under det första uppstartåret 1999 motsvarande cirka 700 Mkr.
Bruket och den nya pappersmaskinen är under uppkörning och kapaciteten
kommer efter intrimning att uppgå till cirka 200 000 ton per år.

PP skall organiseras som en produktionsenhet inom affärsområde Holmen
Paper. Holmen Papers VD Göran Lundin framhåller:

- Den spanska och portugisiska marknaden kännetecknas i likhet med övriga
Västeuropa av tilltagande koncentration inom förlagssektorn. Denna
utveckling, med större inköpsvolymer per kund, bedöms fortsätta och Holmen
Paper blir tillsammans med PP en slagkraftigare leverantör med
Spanien/Portugal som sin andra hemmamarknad.

- Importbehovet av trähaltigt tryckpapper är stort,
självförsörjningsgraden är endast cirka 30 procent i de båda länderna.
Konsumtionen har nära nog fördubblats under 1990-talet och uppgår f n till
drygt 1 300 000 ton per år. Med hänsyn till den förväntade, starka
ekonomiska utvecklingen i de två länderna med 50 miljoner invånare, är
förutsättningarna goda för en fortsatt ökning av konsumtionen, avslutar
Göran Lundin.

Holmen Paper är ett affärsområde inom Holmen-koncernen. Holmen Paper är
med en årlig kapacitet om cirka 1 700 000 ton efter förvärvet av PP
Västeuropas sjätte största producent av trähaltigt tryckpapper.
Tillverkningen omfattar tidningspapper, förbättrat tidningspapper,
telefonkatalogpapper, färgat tidningspapper, SC-papper samt bestruket
tryckpapper. Nettoomsättningen är efter förvärvet drygt 8 000 Mkr per år
och antalet anställda är cirka 2 600.

Unipapel är noterat på Madridbörsen och utgör Spaniens största
Papperskonverterare.