Holmens styrelse har vid styrelsemöte den 15 juni beslutat kalla till en
extra bolagsstämma den 15 augusti 2000.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen
att återköpa bolagets aktier.

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att, under
perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, förvärva högst så många
aktier att bolagets innehav inte överstiger tio procent av samtliga aktier
i bolaget.

Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen till vid var tid gällande
börskurs. Ett återköp om tio procent motsvarar inemot två miljarder kronor
vid nuvarande kursnivå.

Det föreslagna återköpet är ett steg för att uppnå en mera ändamålsenlig
kapitalstruktur.

Ett återköp av bolagets aktier på dagens kursnivå skulle höja Holmens
avkastning på eget kapital och vinst per aktie.