Sedan EU-kommissionen godkänt försäljningen av Holmens 50-procentiga
aktieinnehav i finpappersföretaget Modo Paper till Metsä-Serla, slutfördes
affären på onsdagen i Helsingfors.

Försäljningspriset för aktierna uppgår till 6 500 Mkr och det bokförda
värdet utgör cirka 4 500 Mkr. Försäljningen medför en realisationsvinst om
cirka 2 000 Mkr, motsvarande cirka 22 kronor per aktie.

Avyttringen av aktieinnehavet är ett led i den strategi som Holmens
styrelse lade fast i januari 1999.

Holmens VD och koncernchef Per Ericson:

- Holmens strategi innebär fokusering på tidnings- och journalpapper samt
kartong. Inom dessa områden skall Holmen fortsätta att växa. Den nu
genomförda försäljningen ökar möjligheterna att med kraft genomföra denna
strategi. Detta har i juli i år tagit sig uttryck i förvärvet av det
spanska tidningspappersföretaget Papelera Peninsular.