Styrelsen bemyndigades att förvärva aktier i bolaget

Den extra bolagsstämman i Holmen på tisdagen beslöt bemyndiga styrelsen att
vid ett eller flera tillfällen förvärva och avyttra aktier i bolaget under
perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande
börskurs. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav inte
vid något tillfälle överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Avyttring av bolagets egna aktier får ske som likvid i samband med förvärv av
företag eller rörelse.

Styrelsen har beslutat utnyttja bemyndigandet

Styrelsen i Holmen har beslutat utnyttja bemyndigandet att förvärva aktier i
bolaget.

Enligt styrelsens beslut skall högst 8 858 278 aktier förvärvas under perioden
fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Ett återköp av det angivna antalet aktier på dagens kursnivå skulle, baserat
på resultatet för de senaste sex månaderna, på årsbasis höja Holmens
avkastning på eget kapital med cirka 0,6 procentenheter och vinst per aktie
med cirka sju procent.

Återköpet är ett steg i anpassningen av kapitalstrukturen till koncernens mål.